برنامه گذر از تنش آبی مشهد ۱۴۰۲

برنامه گذر از تنش آبی مشهد ۱۴۰۲

برنامه گذر از تنش آبی مشهد ۱۴۰۲

استان خراسان رضوی و به ویژه کلان‌شهر مشهد مقدس، با شرایط تنش آبی حاصل از خشکسالی و کاهش شدید حجم منابع آب‌های سطحیِ تأمین‌کننده آب شهر روبرو شده است. شکل ۱ نمایانگر وضعیت استان خراسان رضوی به لحاظ دوره خشک، در سال آبی جاری (هشت ماهه مهر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲) است و استان را در حالت خشکسالی بسیار شدید نشان می‌دهد.

جدول ۱ نیز میزان بارش سال آبی جاری نسبت به میانگین آماری بلندمدت را بیان می‌کند؛ که در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد، به ترتیب ۴۳ و ۶۵ درصد کاهش داشته است. و به تبع آن، کاهش کم‌سابقه‌ای در ذخیره سدهای شهر ایجاد شده و متوسط حجم ذخیره کل سدهای تأمین‌کننده آب شهر مشهد، با ۵۷ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال پیش، به حدود ۱۱ درصد رسیده است؛ و به طور ویژه، مخزن سد دوستی (به عنوان مهم‌ترین منبع سطحی تأمین‌کننده آب شرب شهر مشهد) دارای ذخیره ۱۰ درصدی است.

 

جدول ۲ – آمار بارش در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد

  استان خراسان رضوی شهرستان مشهد
بازه زمانی بارش (میلی متر) بارش (میلی متر)
از ابتدای سال آبی جاری ۱۰۹.۲ ۸۳.۹
مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۵۸،۹ ۲۱۵.۹
مدت مشابه درازمدت ۱۹۱.۳ ۲۴۱.۴

قرارگیری در شرایط تنش آبی از یک سو، و توجه به این واقعیت که از مؤثرترین روش‌ها در شرایط کمبود منابع آب، جلب مشارکت و همراهی کلیه گروداران به ویژه در امر مدیریت مصرف است از دیگر سو، شرکت آب و فاضلاب مشهد را بر آن داشت تا با توجه به اینکه طرح «مشهد؛ شهر حساس به آب» که به عنوان طرحی سه ساله و با رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به مسئله آب در شهر مشهد در حال اجرا بوده و در تلاش برای ایجاد و بالابردن حساسیت عموم مردم نسبت به این منبع حیاتی است، پروژه کوتاه مدت یکساله با موضوع “برنامه گذر از تنش آبی مشهد ۱۴۰۲” را تعریف نموده و بر برنامه‌ها و اقدامات متصور در بخش مدیریت مصرف بهینه (اقدامات قابل انجام از سوی مردم و دستگاه‌های اجرایی به صورت توأمان) و هم‌چنین ارتقای سطح آگاهی عمومی تمرکز نماید.