سامانه سونرژی

سامانه سونرژی

سونرژی سامانه آموزش تعاملی از جمله سامانه‌های آموزشی مبتنی بر رویکرد خودیادگیری است که در آن فراگیران می‌توانند با توجه به نیازهای آموزشی خود در قالبی متفاوت آموزش‌های لازم را دریافت نمایند.

در سامانه آموزش تعاملی سونرژی بسته های علمی و سرگرمی وِیژه دانش آموزان دوره ابتدایی ارایه می شود. در این سامانه به موضوعات مرتبط با مصرف بهینه آب، مصرف بهینه برق، مصرف بهینه گاز، محیط زیست و آموزش های شهروندی پرداخته می شود. دانش آموزان بصورت رایگان در دوره ها شرکت می کنند، مراحل مختلف دوره ها را می گذرانند و در نهایت به قید قرعه جایزه می گیرند.

لینک صفحه اصلی وب سایت

https://sonergy.ir

لینک نرم افزار آموزشی بهار آبی

https://sonergy.ir/course/baharabi

لینک نرم افزار آموزشی مصرف بهینه آب

https://sonergy.ir/course/water-consumption