آشنایی با کارگروه

آشنایی با کارگروه

  • معرفی کارگروه:

تأمین مالی طرح براساس سیاست تأمین حداکثری از محل منابع حاصل از مشارکت اجتماعی (با اولویت بخش خصوصی)، نیازمند تدوین برنامه‌ای اجرایی– عملیاتی براساس ساز و کارهای کارگروه طراحی و کنترل فرآیندهاست. استراتژی تأمین مالی پایدار، نیازمند تدوین راهبردهای کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت براساس فازهای اجرایی و نسل‌های مختلف خدمات و برنامه‌ها خواهد بود. وظیفه اصلی این کارگروه همکاری در تهیه فرایندهای مربوطه، اجرایی‌سازی آن و حصول اطمینان از ارائه کیفیت مدنظر سرمایه‌گذاران است. نظارت بر اجرای فرایندهای کارگروه مذاکره و تامین مالی، توسط معاونت امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مشهد صورت می‌گیرد. همچنین با توجه به نیاز این کارگروه به ترک تشریفات و چابک‌سازی فرایند و عملکرد، استانداری به طور مستقیم با این کارگروه در ارتباط است و در این خصوص نقش تسهیل‌گری را ایفا می‌کند.

  • شرح وظایف (مسئولیت‌ها و اختیارات) کارگروه:

– شناسایی مسیرهای ممکن برای جذب منابع مالی و یا جذب حمایت و همکاری‌های ممکن به منظور کمک به تشکیل/ توسعه شرکت‌ها و واحدهای خلاق و فناور (آتی/ موجود) در راستای اهداف طرح

– شناسایی مسیرهای ممکن تامین منابع مالی به منظور تشکیل خانه صنایع خلاق آب و آبفا

– تامین مالی پروژه بر اساس سیاست تامین حداکثری از محل منابع حاصل از مشارکت اجتماعی

– تدوین راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین مالی پروژه بر اساس فازهای اجرایی