آشنایی با کارگروه

آشنایی با کارگروه

  • معرفی کارگروه:

این کارگروه با هدف پاسخ گویی به نیازهای فناورانه طرح تشکیل شده است. از جمله وظایف این کارگروه احصاء نیازهای فناورانه طرح و شناسایی و غربال شرکت‌های دانش بنیان و یا صنایع خلاق و ارزیابی صلاحیت آن‌ها بر اساس نیازهای طرح می‌باشد. همچنین این کارگروه به تشکیل یا توسعه واحدهای فناور از طریق تسهیل‌گری در فرآیندهای رشد (شتابدهی) کمک خواهد نمود. از دیگر مسئولیت‌های این کارگروه تدوین نقشه راه عملیاتی برای تشکیل خانه صنایع خلاق آب و آبفا می‌باشد.

  • شرح وظایف (مسئولیت‌ها و اختیارات) کارگروه:

– احصا نیازهای فناورانه، تهیه RFP و انتشار در زیست‌بوم نوآوری کشور

– شناسایی و غربال شرکت‌های دانش بنیان / صنایع خلاق و ارزیابی صلاحیت آن‌ها بر اساس نیازهای طرح

– کمک به تشکیل یا توسعه واحدهای فناور از طریق تسهیل‌گری در فرآیندهای رشد (شتابدهی) حسب نیاز طرح

– تدوین نقشه راه عملیاتی برای تشکیل خانه صنایع خلاق آب و آبفا